Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 105

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Điều 105. Đối tượng điều chỉnh của luật quyền tác giả: các tác phẩm thuộc sở hữu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ


Điều 105: Đối tượng bảo hộ của Luật quyền tác giả: các tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Hoa Kỳ

Bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Điều luật này không phải lúc nào cũng sẵn sàng đối với bất kỳ tác phẩm nào thuộc sở hữu của Chính phủ Hoa Kỳ, nhưng Chính phủ Hoa Kỳ không bị ngăn cản việc nhận hoặc nắm giữ quyền tác giả chuyển nhượng cho mình thông qua chuyển giao quyền sở hữu, thừa kế hoặc các hình thức chuyển nhượng khác.