Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Chương 2: Chủ sở hữu quyền tác giả và chuyển nhượng quyền tác giả