Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 5/Điều 507

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Điều 507. Phạm vi tố tụng


Điều 507: Thời hiệu của việc khởi kiện

(a). Các thủ tục tố tụng hình sự: không một thủ tục tố tụng hình sự nào sẽ được thụ lý theo các quy định của Điều luật này trừ phi nó được bắt đầu trong vòng 5 năm sau khi nguyên nhân của sự khởi kiện phát sinh.

(b). Các thủ tục tố tụng dân sự: không một thủ tục tố tụng dân sự nào sẽ được duy trì theo các quy định của Điều luật này trừ phi nó được bắt đầu trong vòng 3 năm sau khi kiếu nại nẩy sinh.