Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 5/Điều 508

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Điều 508. Thông báo nộp đơn và quyết định thụ lý


Điều 508: Thông báo nộp đơn và quyết định khởi kiện

(a). Trong vòng 1 tháng sau khi việc nộp đơn về bất kỳ việc khởi kiện nào theo Điều luật này, thư ký của các Toà án của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới Cơ quan đăng ký trong phạm vi chỉ rõ trong hồ sơ được nộp tại Toà án trình bầy các tên và địa chỉ của các bên và tên của tác phẩm, tác giả, và số đăng ký của từng tác phẩm bao hàm trong vụ kiện. Nếu có bất kỳ tác phẩm được bảo hộ nào khác sau này được đưa vào vụ kiện đó thông qua việc sửa đổi, phúc đáp hoặc kháng nghị khác, người thư ký này cũng phải gửi thông báo về việc đó tới cơ quan đăng ký trong vòng 1 tháng sau khi kháng nghị đó được nộp.

(b). Trong vòng 1 tháng sau khi quyết định hoặc phán quyết trung thẩm của vụ việc được tuyên, người thư ký của Toà án sẽ thông báo tới Cơ quan đăng ký về việc đó, gửi kèm theo thông báo bản sao của quyết định hoặc phán quyết cùng với đáng giá bằng văn bản của Toà, nếu có.

(c). Vào lúc nhận được thông báo quy định tại Điều này, Cơ quan đăng ký sẽ đưa chúng vào một mục trong công báo đăng ký của Cục Bản quyền tác giả.