Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 5/Điều 509

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Điều 509. Tịch thu và tiêu huỷ


Điều 509: Tịch thu và tiêu huỷ

(a). Tất cả các bản sao hoặc bản ghi được sản xuất, sao chép, phân phối, bán hoặc được sử dụng khác, có chủ ý sử dụng hoặc chiếm đoạt với chủ ý sử dụng vi phạm Điều 506 (a), và tất cả các khuôn in, khuôn đúc, khuôn cối, đầu máy, băng, phim âm bản, hoặc các đồ vật khác mà bằng phương tiện đó các bản sao hoặc bản ghi có thể được tái bản, và tất cả các thiết bị điện tử, kỹ thuật hoặc các công cụ khác để sản xuất, tái bản, hoặc lắp giáp các bản sao hoặc bản ghi đó có thể bị tịch thu và tiêu huỷ tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

(b). Thủ tục có thể áp dụng đối với

(i) việc tịch thu, tiêu huỷ sơ bộ và chi tiết và tịch biên tầu thuyền, xe cộ, máy móc, hành lý xách tay vi phạm luật hải quan quy định tại Điều luật số 19,
(ii) việc sử dụng tầu thuyền, xe cộ, máy móc, hành lý xách tay hoặc tiền thu được từ việc bán chúng,
(iii) việc tha hoặc huỷ bỏ việc tiêu huỷ,
(iv) hoà giải các yêu cầu, và
(v) phạt bồi thường đối với người đưa tin dẫn tới sự tiêu huỷ đó,

sẽ áp dụng đối với những việc tịch thu và tiêu huỷ đã bị tuyên hoặc được coi là đã bị tuyên theo các quy định của Điều này trong phạm vi có thể được áp dụng và không mâu thuẫn với các quy định của Điều này; ngoại trừ các nghĩa vụ này bắt buộc đối với bất kỳ công chức hoặc nhân viên nào của Cục Lưu trữ hoặc bất kỳ người nào khác liên quan đến việc tịch thu và tiêu huỷ tầu thuyền, xe cộ, máy móc, hành lý xách tay theo các quy định của Luật hải quan quy định tại Điều luật số 19, nghĩa vụ đối với việc tịch thu và tiêu huỷ tất cả các đồ vật nêu tại Khoản (a) sẽ được thực hiện bởi các công chức, đại diện hoặc những người khác mà có thể được uỷ quyền hoặc chỉ định cho việc này bởi tổng biện lý (Attorney General).