Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 7/Điều 706

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Điều 706. Sao chép sổ đăng ký


Điều 706: Sao chép sổ đăng ký của Cục Bản quyền tác giả

(a). Các bản sao của bất kỳ hồ sơ, ghi chú của Cục Bản quyền tác giả có thể được thực hiện; cùng với chứng nhận đăng ký quyền tác giả và bản sao của bất kỳ hồ sơ hoặc ghi chú công khai nào có thể được cung cấp theo yêu cầu và thanh toán các khoản lệ phí được quy định tại Điều 708.

(b). Các bản sao hoặc bản ghi của các đồ vật được nộp được lưu giữ trong sự kiểm soát của Cục Bản quyền tác giả sẽ được phép hoặc được cung cấp theo các điều kiện được quy định bởi quy chế của Cục Bản quyền tác giả.