Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017/Phụ lục III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017
Phụ lục III. DANH MỤC CÁC BỘ LUẬT, LUẬT CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Phụ lục III
DANH MỤC CÁC BỘ LUẬT, LUẬT CÓ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT TÊN BỘ LUẬT, LUẬT CÁC ĐIỂM, KHOẢN, ĐIỀU CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1 Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Khoản 2 Điều 7, khoản 12 Điều 12, Điều 44, Điều 46, khoản 1 Điều 48, Điều 81, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 82, khoản 1 Điều 88, khoản 1 Điều 92, điểm đ khoản 1 Điều 126
2 Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 Khoản 1 Điều 3, Điều 10, khoản 3 Điều 13, khoản 4 Điều 99, khoản 2 Điều 100
3 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Điều 6, khoản 2 Điều 46, khoản 3 Điều 64, khoản 1 Điều 84
4 Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 Điều 8, Điều 9, khoản 3 Điều 49
5 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 24
6 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 Khoản 3 Điều 4, Điều 20, khoản 1 Điều 21
7 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Khoản 21 Điều 3, Điều 8, Điều 9, khoản 2 Điều 10, Điều 11, Điều 12, khoản 1 Điều 13, Điều 40, khoản 1 và khoản 5 Điều 49, khoản 1 Điều 52, Điều 94, Điều 98, điểm a khoản 3 Điều 142
8 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32
9 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 Điều 35, khoản 1 và khoản 2 Điều 38, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 48, khoản 1 Điều 151
10 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 Khoản 1 và khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 10, khoản 1 Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 26, điểm b khoản 2 Điều 40, điểm b khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 53, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 80, điểm c khoản 1 Điều 81
11 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 Khoản 2 Điều 10, Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 24, khoản 3 Điều 50, điểm b khoản 1 Điều 55, điểm a và điểm b khoản 2 Điều 70
12 Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 Điều 11
13 Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13 Điều 8, Điều 8a, Điều 9, Điều 10
14 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 Điều 10, khoản 2 và khoản 3 Điều 67
15 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 Điều 11, điểm a khoản 1 Điều 22
16 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 14, Điều 16, Điều 20, khoản 5 Điều 34, Điều 35, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43
17 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 47, Điều 53, Điều 54, Điều 55
18 Luật Công chứng số 53/2014/QH13 Khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 24, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 70
19 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19
20 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 Khoản 2 Điều 45, khoản 1 và khoản 2 Điều 57
21 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Khoản 1 Điều 20, Điều 21
22 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 Điều 8, Điều 9, Điều 10, điểm d khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 40, điểm b khoản 2 Điều 47
23 Luật Dược số 105/2016/QH13 Điểm c khoản 1 Điều 10
24 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 6
25 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 Khoản 5 Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, điểm b khoản 1 Điều 57