Luật Thuế Doanh thu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1990 (sửa đổi, bổ sung 1995)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Luật Thuế Doanh thu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế Doanh thu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995  (1995) 
của Quốc hội Việt Nam
Loại Từ Ngày hiệu lực Thay thế cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Hợp nhất Luật 1990
472-QĐ/HĐNN8
Sửa đổi 1993
Sửa đổi 1995
1/1/1996 Hợp nhất 1993 Giá trị gia tăng 1997 Hết

Căn cứ vào Điều 80 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 1993.

Chương I: Những quy định chung[sửa]

Điều 1[sửa]

Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có doanh thu đều phải nộp thuế doanh thu.

Điều 2[sửa]

Những hoạt động sau đây không thuộc diện chịu thuế doanh thu:

1- Sản xuất nông nghiệp thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

2- Sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

3- Sản xuất hàng hoá xuất khẩu;

4- Hoạt động tín dụng.

Điều 3[sửa]

Những từ ngữ dùng trong Luật này được hiểu như sau:

1- "Sản xuất" là hoạt động khai thác, chế tạo, gia công sản phẩm hàng hoá.

"Gia công" là hoạt động sản xuất mà người đặt hàng giao toàn bộ nguyên liệu hoặc nguyên liệu chính cho cơ sở sản xuất, nhận lại sản phẩm và trả tiền gia công.

2- "Xây dựng" bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế, xây nhà, xưởng, đường sá, cầu cống, hầm lò, bến bãi, trang trí nội thất dưới các hình thức bao thầu thi công, xây lắp hoặc bao thầu cả việc cung ứng nguyên vật liệu.

3- "Vận tải" là hoạt động chuyên chở hàng hoá, hành khách bằng phương tiện vận tải thô sơ, cơ giới (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, hàng không, đường ống).

4- "Buôn chuyến" là hoạt động buôn bán theo từng chuyến hàng hoặc hoạt động của cơ sở kinh doanh có địa điểm cố định thuộc ngành thương nghiệp đem hàng bán ngoài khu vực được phép kinh doanh.

5- "Dịch vụ" là hoạt động cung ứng lao động, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần; các hoạt động ngân hàng, tín dụng, cầm đồ, bảo hiểm.

6- "Doanh thu" là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền dịch vụ sau khi thực hiện việc bán hàng, trả hàng gia công hoặc cung ứng dịch vụ.

7- "Trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ" là việc dùng hàng hoá hoặc dịch vụ để thanh toán thay tiền.

8- "Tự cung ứng hàng hoá" hoặc "tự cung ứng dịch vụ" là việc cung ứng hàng hoá hoặc dịch vụ của cơ sở kinh doanh cho nhu cầu tiêu dùng trong nội bộ cơ sở hoặc biếu tặng người khác.

Điều 4[sửa]

Cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định của Luật thuế doanh thu.

Điều 5[sửa]

Nghiêm cấm mọi hành vi trốn thuế, dây dưa tiền thuế và các hành vi khác vi phạm những quy định của Luật này.

Điều 6[sửa]

Các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và mọi công dân có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành nhiệm vụ.

Chương II: Căn cứ tính thuế và biếu thuế doanh thu[sửa]

Điều 7[sửa]

Căn cứ tính thuế là doanh thu và thuế suất.

Điều 8[sửa]

1- Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền thu từ hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, không phân biết ngành, nghề, hình thức kinh doanh, có cơ sở kinh doanh ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Doanh thu tính thuế đối với một số hoạt động kinh doanh được quy định như sau:

a) Doanh thu đối với hoạt động sản xuất là tiền bán hàng;

b) Doanh thu đối với hoạt động gia công là tiền gia công bao gồm tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và các chi phí khác;

c) Doanh thu đối với hoạt động xây dựng là tiền thu về xây dựng.

Đối với hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị toàn bộ gắn với xây dựng, doanh thu tính thuế đối với hoạt động này không tính giá trị máy móc thiết bị;

d) Doanh thu đối với hoạt động vận tải là tiền thu cước phí vận chuyển hàng hoá, hành khách, hành lý;

e) Doanh thu đối với hoạt động ăn uống là tiền thu về kinh doanh ăn uống;

g) Doanh thu đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp là tiền bán hàng hoặc là số chênh lệch giữa giá bán hàng với giá mua hàng;

h) Doanh thu đối với hoạt động đại lý bán hàng hoặc uỷ thác mua, bán hàng là tiền hoa hồng được hưởng;

i) Doanh thu đối với hoạt động dịch vụ là tiền thu về hoạt động dịch vụ;

k) Doanh thu đối với hoạt động bảo hiểm là tiền thu về kinh doanh bảo hiểm.

2- Cơ sở kinh doanh có doanh thu bằng ngoại tệ, được nộp thuế bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng tiền Việt Nam, quy đổi theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nộp thuế.

3- Trong trường hợp trao đổi hàng hoá, dịch vụ hoặc tự cung ứng hàng hoá, tự cung ứng dịch vụ, thì hàng hoá, dịch vụ trao đổi hoặc tự cung ứng phải được tính thành tiền tại thời điểm phát sinh, theo giá thị trường để làm căn cứ tính thuế.

Điều 9[sửa]

Thuế suất đối với từng ngành nghề kinh doanh được quy định trong Biểu thuế doanh thu kèm theo Luật này.

Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể quyết định sửa đổi, bổ sung một số thuế suất quy định trong Biểu thuế doanh thu và phải báo cáo để Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất.

Chương III: Đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh thu[sửa]

Điều 10[sửa]

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm:

1- Kê khai, đăng ký với cơ quan thuế theo mẫu của cơ quan thuế về vốn, lao động, ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh, chậm nhất là năm ngày trước khi bắt đầu hoạt động, sáp nhập, phân chia; trong trường hợp giải thể hoặc thay đổi kinh doanh cũng phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là năm ngày trước khi giải thể hoặc thay đổi kinh doanh;

2- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán, chứng từ, hoá đơn theo quy định của Nhà nước cho từng loại đối tượng;

3- Kê khai đầy đủ doanh thu theo đúng chế độ do Bộ tài chính quy định;

4- Cung cấp tài liệu, sổ sách kế toán, chứng từ, hoá đơn theo yêu cầu của cơ quan thuế;

5- Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn.

Điều 11[sửa]

Cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ:

1- Nộp tờ khai doanh thu của tháng trước cho cơ quan thuế trong thời hạn năm ngày đầu tháng sau, kể cả trường hợp không có doanh thu;

2- Nộp đủ thuế doanh thu theo thời hạn quy định của cơ quan thuế. Thời hạn quy định chậm nhất không được quá ngày mười lăm tháng sau.

Điều 12[sửa]

Đối với cơ sở kinh doanh có nhiều ngành nghề thì nộp thuế doanh thu theo thuế suất đối với từng ngành nghề.

Điều 13[sửa]

Trong trường hợp trao đổi hàng hoá, dịch vụ thì các bên tham gia trao đổi đều phải nộp thuế trên doanh thu tính thuế của mỗi bên.

Điều 14[sửa]

Hộ kinh doanh nhỏ được tính và nộp thuế theo chế độ khoán doanh thu từng thời kỳ ba tháng hoặc sáu tháng. Mức doanh thu khoán được cơ quan thuế ấn định căn cứ theo tài liệu kê khai của hộ kinh doanh, tài liệu điều tra của cán bộ thuế được thảo luận công khai trong các tổ kinh doanh và công bố trước khi áp dụng.

Hộ kinh doanh nhỏ là hộ có doanh thu tính thuế bình quân tháng đối với từng ngành như sau:

1- Ngành sản xuất, thương nghiệp: đến ba triệu đồng

2- Ngành ăn uống: đến một triệu năm trăm nghìn đồng

3- Ngành sản xuất gia công, xây dựng: đến bẩy trăm năm mươi vận tải, dịch vụ nghìn đồng.

Điều 15[sửa]

Cơ sở kinh doanh buôn chuyến nộp thuế doanh thu theo thuế suất nhóm bán buôn trong ngành thương nghiệp và nộp thuế trước khi vận chuyển hàng. Doanh thu tính theo giá thị trường vào thời điểm nơi hàng đi.

Điều 16[sửa]

Cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Hướng dẫn, giúp đỡ, đôn đốc cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán, chứng từ, hoá đơn và thủ tục kê khai, nộp thuế doanh thu;

2- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh để tính thuế;

3- Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế doanh thu;

4- Tính thuế, lập sổ thuế, duyệt sổ thuế và thông báo số thuế doanh thu phải nộp vào kho bạc Nhà nước; khi thu thuế, cơ quan thu thuế phải cấp biên lai nộp thuế do Bộ tài chính phát hành;

5- Lập biên bản và xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm Luật thuế doanh thu;

6- Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế doanh thu.

Điều 17[sửa]

Cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu tính thuế trong các trường hợp cơ sở kinh doanh:

1- Không kê khai, đăng ký với cơ quan thuế hoặc kê khai không đúng quy định về những điểm có liên quan đến việc xác định doanh thu tính thuế;

2- Không nộp tờ khai hoặc nộp tờ khai không đúng thời hạn về doanh thu hàng tháng;

3- Không thực hiện nghiêm chỉnh chế độ sổ sách kế toán, chứng từ, hoá đơn;

4- Từ chối việc xuất trình sổ sách kế toán, chứng từ, hoá đơn theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc không cung cấp đủ tài liệu cần thiết có liên quan đến việc xác định doanh thu tính thuế.

Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra để ấn định doanh thu nói trên.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với mức doanh thu được ấn định, thì có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp của cơ quan thuế ấn định doanh thu. Trong khi chờ giải quyết, người khiếu nại vẫn phải nộp thuế theo mức doanh thu đã ấn định.

Chương IV: Giảm thuế, miễn thuế doanh thu[sửa]

Điều 18[sửa]

Những trường hợp sau đây được xét giảm thuế, miễn thuế doanh thu:

1- Người già yếu, tàn tật hoặc kinh doanh lặt vặt chỉ đủ bảo đảm mức sống tối thiểu cho bản thân;

2- Cơ sở kinh doanh gặp khó khăn lớn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ;

3- Cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi, hải đảo; khai thác thuỷ sản ở vùng biển xa bờ; cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới; cơ sở sản xuất mới thành lập đi vào hoạt động, chạy thử dây chuyền sản xuất mới; cơ sở sản xuất mặt hàng cần thay thế hàng nhập khẩu; nếu gặp khó khăn, được xét giảm thuế tối đa không quá 50% số thuế phải nộp và thời gian được giảm thuế không quá hai năm. Riêng cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi, hải đảo, thời gian được giảm thuế không quá ba năm.

Chính phủ quy định nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền giải quyết việc xét giảm thuế, miễn thuế nói tại Điều này.

Chương V: Xử lý vi phạm và khen thưởng[sửa]

Điều 19[sửa]

1- Việc xử lý các vi phạm Luật thuế doanh thu được quy định như sau:

A) Tổ chức, cá nhân không làm đúng những quy định về thủ tục kê khai, đăng ký, lập sổ sách kế toán và giữ chứng từ, hoá đơn nói tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền đến năm trăm nghìn đồng;

B) Tổ chức, cá nhân có hành vi khai man, trốn thuế, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế doanh thu theo quy định của Luật này, còn bị phạt tiền từ một đến ba lần số thuế gian lậu:

  • Vi phạm lần thứ nhất: phạt một lần;
  • Vi phạm lần thứ hai: phạt hai lần;
  • Vi phạm lần thứ ba trở lên: phạt ba lần.

Trong trường hợp vi phạm có tình tiết nặng thì lần vi phạm thứ nhất cũng có thể bị phạt từ hai đến ba lần số thuế gian lậu;

C) Tổ chức, cá nhân nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghi trong lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo quy định của Luật này, mỗi ngày nộp chậm còn bị phạt 0,2% (hai phần nghìn) số tiền nộp chậm;

D) Tổ chức, cá nhân dây dưa nộp thuế, nộp phạt thì bị xử lý như sau:

  • Trích tiền của tổ chức, cá nhân có tại ngân hàng để nộp thuế, nộp phạt. Ngân hàng có trách nhiệm thực hiện chế độ ưu tiên trích nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách Nhà nước;
  • Tạm giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ tiền thuế, tiền phạt;
  • Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm tiền thuế, tiền phạt còn thiếu.

2- Cá nhân trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử lý hành chính theo các điểm a, b, c, d khoản 1, Điều này mà còn vi phạm hoặc trốn thuế với số lượng rất lớn hoặc phạm tội trong các trường hợp nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật hình sự.

Điều 20[sửa]

Thẩm quyền xử lý các vi phạm nói tại khoản 1, Điều 19 của Luật này được quy định như sau:

1- Đối với vi phạm nói tại điểm a:

A) Trưởng trạm thuế được phạt đến năm mươi nghìn đồng;

B) Thủ trưởng cơ quan thuế huyện hoặc cấp tương đương được phạt đến hai trăm nghìn đồng;

C) Thủ trưởng cơ quan thuế tỉnh hoặc cấp tương đương được phạt đến năm trăm nghìn đồng.

2- Đối với vi phạm nói tại điểm b:

A) Thủ trưởng cơ quan thuế huyện hoặc cấp tương đương được phạt một lần số thuế gian lậu;

B) Thủ trưởng cơ quan thuế tỉnh hoặc cấp tương đương được phạt đến ba lần số thuế gian lậu.

3- Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh được phạt nộp chậm và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d, Điều 19 của Luật này.

Điều 21[sửa]

Cá nhân cản trở hoặc xúi giục người khác cản trở việc thi hành Luật thuế doanh thu hoặc cản trở việc điều tra và xử lý các vụ vi phạm Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 22[sửa]

Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng, tham ô tiền thuế doanh thu, thì phải bồi thường cho Nhà nước toàn bộ số thuế đã chiếm dụng, tham ô và tuỳ theo mức độ vi phạm nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho người vi phạm Luật thuế doanh thu; cố ý làm trái quy định của Luật này, thiếu trách nhiệm trong việc thi hành Luật thuế doanh thu, thì tuỳ theo mức độ vi phạm nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cán bộ thuế, do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình xử lý sai, gây thiệt hại cho người nộp thuế hoặc người bị xử lý thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Điều 23[sửa]

Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với:

1- Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

2- Người có công phát hiện các vụ vi phạm Luật thuế doanh thu.

Chương VI: Khiếu nại và thời hiệu[sửa]

Điều 24[sửa]

Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại việc thi hành Luật thuế doanh thu không đúng đối với tổ chức, cá nhân mình.

Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan thuế phát hành lệnh thu hoặc quyết định xử lý trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được lệnh thu hoặc quyết định xử lý.

Trong khi chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đủ và đúng thời hạn số tiền thuế, tiền phạt đã thông báo.

Cơ quan nhận đơn khiếu nại phải xem xét giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đơn. Đối với những vụ phức tạp, có thể kéo dài thời hạn, nhưng không quá ba mười ngày, kể từ ngày nhận đơn.

Điều 25[sửa]

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của cơ quan nhận đơn hoặc quá thời hạn trên mà chưa được giải quyết, thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp của cơ quan nhận đơn.

Điều 26[sửa]

Cơ quan thuế phải thoái trả tiền thuế, tiền phạt thu không đúng và trả tiền bồi thường nếu có, trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử lý của cấp trên.

Điều 27[sửa]

Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế, hoặc nhầm lẵn về thuế, cơ

Quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc truy hoàn thuế trong thời hạn ba năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẵn về thuế.

Chương VII: Tổ chức thực hiện[sửa]

Điều 28[sửa]

Chính phủ lãnh đạo việc tổ chức thực hiện công tác thuế doanh thu trong cả nước.

Điều 29[sửa]

Bộ trưởng Bộ tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thuế doanh thu trong cả nước; giải quyết các khiếu nại, kiến nghị về thuế doanh thu thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 30[sửa]

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Luật thuế doanh thu trong địa phương mình.

Chương VIII: Điều khoản cuối cùng[sửa]

Điều 31[sửa]

Khi giá cả thị trường biến động từ 20% trở lên thì Hội đồng bộ rưởng được phép điều chỉnh các định mức bằng tiền xác định trong Luật này theo sát thời giá.

Điều 32[sửa]

Sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế doanh thu đối với một số ngành nghề kinh doanh trong Biểu thuế doanh thu hiện hành và ban hành kèm theo Luật này Biểu thuế doanh thu đã được sửa đổi, bổ sung.

Điều 33[sửa]

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1996.

Điều 34[sửa]

Chính phủ sửa đổ, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu cho phù hợp với Luật này.


Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

Biểu thuế doanh thu đã sửa đổi, bổ sung (Ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995)[sửa]

Số TT
1
Ngành nghề
2
Thuế suất (%)
3
I- Ngành sản xuất
1 Điện thương phẩm 8
2 Khai thác các loại tài nguyên khoáng sản:
a) Dầu mỏ, khí đốt, vàng, đá quý 8
b) Lâm sản 4
c) Thủy sản, tài nguyên và khoáng sản khác 2
Riêng khai thác than hầm lò 1
3 Sản xuất nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt 1
4 Luyện, cán, kéo kim loại và luyện cốc 2
Riêng: luyện, cán, kèo kim loại màu, kim loại quý (vàng, bạc) 4
5 Sản xuất, lắp ráp sản phẩm cơ khí 2
Riêng: - Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải 1
- Quạt điện, bàn là, biến thế và ổn áp điện dưới 15A, bơm nước điện dưới 10m3/giờ, máy giặt, điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, máy hút bụi, hút ẩm, bình nóng lạnh, đồ dùng có gắn bộ phận điện (nồi cơm điện, ấm điện, chảo điện, máy xay sinh tố...), bếp ga, bếp điện, sản xuất, lắp ráp ô tô từ 24 chỗ ngồi trở xuống 4
6 Sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện tử 8
Riêng: Máy móc, thiết bị điện tử chuyên dùng, máy vi tính 4
7 Sản phẩm hoá chất 4
Riêng: - Hoá chất cơ bản, phân bón 1
- Thuốc trừ sâu, mối, mọt, côn trùng và các hoá chất khác phục vụ sản xuất nông nghiệp 0,5
- Dầu mỡ nhờn 2
8 Vật liệu xây dựng, kể cả cơ-lanh-ke, vữa bê tông, bê tông đúc sắn 4
Riêng xi măng: - Mác P300 trở lên 10
- Mác dưới P300 6
9 Gốm, sành sứ, thuỷ tinh 4
Riêng thuỷ tinh dùng cho y tế 1
10 Chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ 6
11 Giấy và sản phẩm bằng giấy 2
Riêng: Bột giấy, giấy in báo và giấy vở học sinh 1
12 Xay, xát, chế biến lương thực 2
Riêng mỳ ăn liền 6
13 Sản xuất, chế biến thực phẩm (bao gồm cả thuốc lá lá, thuốc lá sợi, thuốc lào, cồn, cà phê, mỳ chính, đường, bánh kẹo...) 6
Riêng: - Muối 0,5
- Nước đá dùng cho đánh bắt thuỷ sản 2
- Bột canh, nước chấm các loại, dầu thực vật, chè, sữa các loại 4
- Nước ngọt, nước giải khát 8
14 Chế biến thuỷ sản 4
15 Sợi, dệt, bông:
a) Sợi các loại (bao gồm cả sợi len dệt thảm, sợi đay, tơ, cói), chỉ 2
Riêng: Sợi len, sợi tổng hợp 4
b) Dệt các loại 4
Riêng: Dệt đay, chiếu, cói, mành và các sản phẩm dệt thủ công, bán cơ khí 2
c) Sơ chế bông trồng trong nước 1
16 Sản phẩm may mặc bằng vải, giầy vải, sản xuất nguyên liệu da, vải giả da 4
17 Sản phẩm bằng da, bằng vải giả da 6
18 In và xuất bản (không bao gồm hoạt động quảng cáo):
a) Sách, phim ảnh (kể cả in tráng phim nhựa); băng nhạc, băng hình, đĩa quang đã ghi chương trình 1
b) Báo các loại 0,5
c) Sách chính trị, sách giáo khoa, sách khoa học kỹ thuật, sách phục vụ thiếu nhi, sách báo in bằng tiếng dân tộc, báo nhân dân, báo quân đội nhân dân, tranh ảnh lãnh tụ, áp phích, tranh ảnh tuyên truyền, in tiền; phim tài liệu, phóng sự, đề tài cách mạng, đề tài thiếu nhi, đề tài khoa học 0
d) Sản xuất băng nhạc, băng hình chưa ghi chương trình 2
e) In và xuất bản các loại khác, các hoạt động khác thuộc ngành in, xuất bản 4
19 Dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, đồ chơi trẻ em, giáo cụ giảng dạy và học tập 0,5
20 Dụng cụ thể dục, thể thao, nhạc cụ và phụ tùng 1
21 Thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch bệnh; bông băng vệ sinh y tế 1
22 Sản xuất hàng mỹ nghệ 8
23 Sản xuất hàng mỹ phẩm 10
24 Sản xuất bài lá, vàng mã, hương, nến :
a) Bài lá, vàng mã 20
b) Hương, nến 8
25 Sản xuất, chế biến thức ăn gia súc 2
26 Sản xuất nông nghiệp không thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2
Riêng: Sản xuất cây giống, con giống 1
27 Sản xuất các loại công cụ sản xuất 1
28 Gia công không phân biệt sản phẩm, ngành nghề (tính trên tiền gia công) 6
29 Sản xuất, chế biến khác 4
II- Ngành xây dựng
1 Hoạt động xây lắp; hoạt động khảo sát, thiết kế và hoạt động khác trong xây dựng 4
III. Ngành vận tải
1 Vận tải hàng hoá 2
Riêng: Vận tải bằng phương tiện thô sơ ở miền núi, hải đảo 0,5
2 Vận tải hành khách, hành lý; vận tải hàng không (kể cả hành khách, hành lý và hàng hoá) 4
Riêng vận tải hành khách nội thành nội thị bằng xe buýt 1
IV- Ngành thương nghiệp
1 Kinh doanh bán các loại hàng hoá (kể cả: xăng, xe gắn máy, ôtô từ 24 chỗ ngồi trở xuống) 2
Riêng: Lương thực, thực phẩm tươi sống, rau quả tươi sống, muối, thuốc chữa bệnh, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ y tế, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ mối mọt côn trùng, máy móc, thiết bị (bao gồm cả máy vi tính, máy fax, máy photo), phương tiện vận tải, phụ tùng máy móc, nguyên vật liệu, nhiên liệu, sách báo, giáo cụ giảng dạy và học tập, đồ chơi trẻ em, cây giống, con giống, phát hành phim 1
2 Kinh doanh xuất khẩu 1
3 Kinh doanh vàng, bạc, đá quý 1
4 Kinh doanh ngoại tệ 0,5
5 Kinh doanh bất động sản (kể cả xây nhà để bán) 4
6 Đại lý bán hàng, bán hàng ký gửi, uỷ thác mua, bán hàng (tính trên tiền hoa hồng) 15
7 Cơ sở kinh doanh (trừ buôn chuyến) có hoá đơn chứng từ, có ghi chép sổ sách kế toán đúng chế độ được cơ quan thuế công nhận thì được tính và nộp thuế doanh thu trên chênh lệch giữa giá bán hàng với giá mua hàng 15
Riêng: - Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, bất động sản 20
- Phát hành sách, báo, phim 4
- Kinh doanh muối 4
- Kinh doanh nông sản, thực phẩm tươi sống, rau quả tươi sống 10
V- Ngành ăn uống
1 Kinh doanh ăn uống 6
Riêng: Cửa hàng ăn uống cao cấp, đặc sản 10
VI- Ngành dịch vụ
1 Dịch vụ sửa chữa thuộc các ngành nghề 4
Riêng: - Sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải 2
- Sửa chữa đồ điện, điện tử, điện lạnh 6
2 Dịch vụ khoa học kỹ thuật 2
3 Dịch vụ tư vấn pháp luật 4
4 Dịch vụ bưu điện, bưu chính viễn thông 6
5 Dịch vụ y tế, thể dục, thể thao, văn hoá nghệ thuật, dạy nghề 0,5
Riêng: Biểu diễn nghệ thuật, (xiếc, tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, ca múa nhạc...), chiếu phim nhựa 0
6 Các hoạt động dịch vụ, nghiệp vụ khác (trừ hoạt động tín dụng) của các tổ chức ngân hàng, tín dụng, công ty tài chính 6
7 Bảo hiểm 4
Riêng: - Bảo hiểm học sinh 0
- Bảo hiểm vật nuôi, cây trồng 0
8 Cầm đồ 4
9 Xếp dỡ hàng hoá, cho thuê kho, bến bãi, xưởng sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải 4
10 Cho thuê nhà, cửa hàng, đồ dùng, phòng cưới, hội trường, xe hơi du lịch 10
11 Kinh doanh khách sạn, phòng ngủ, dịch vụ du lịch, thăm quan 10
Riêng kinh doanh nhà trọ 6
12 Chụp, in, phóng ảnh, phô tô, quy video, chiếu video 6
13 In băng, sang băng, cho thuê băng 8
14 Uốn tóc, may đo, nhuộm, giặt là, tẩy hấp 6
15 Các loại dịch vụ khác 4
Riêng: Dịch vụ vệ sinh, thoát nước đường phố; tang lễ 0
16 Dịch vụ đặc biệt:
a/ Mỹ viện 10
b/ Khiêu vũ 30
c/ Karaoke, tắm hơi, mát xa 20
d/ Đua ngựa 20
e/ Kinh doanh sân gôn 20
g/ Xổ số kiển thiết và các hình thức xổ số khác 30
Riêng: xổ số kiến thiết các tỉnh miền núi và các hình thức xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số lô tô 20
g) Đại lý tàu biển 30
h) Môi giới 15
i) Quảng cáo 10

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".