Mục lục:Conhandamluan.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Conhandamluan.pdf
Tác giả Trần Trung Viên
Tựa đề Cổ nhân đàm luận
Năm 1929
Nhà xuất bản Nhật Nam Thư Quán
Nơi xuất bản Hà Nội
Nguồn pdf
Các trang

bìa mục lục mục lục lời nói đầu 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 - -

MỤC-LỤC

Trang số
1 Lời Quản-Trọng tiếp-kiến Tề-Hoàn-Công 2
2 Không tham của phi nghĩa 2
3 Mỗi người hay một nghề 2
4 Thầy Tử-Cống bị mắng 3
5 Chí hùng-dũng đức Trần-Hưng Đạo 3
6 Lòng trung-liệt 4
7 Bác sự mê tín 4
8 Lời nói trung-thành 4
9 Khuất-Nguyên bị đuổi 5
10 Chớ nên coi thường kẻ sĩ 5
11 Còn lưỡi là đủ 6
12 Cách chiêu hiền-sĩ 7
13 Đầy phải đổ 7
14 Gan dũng-sĩ 7
15 Không nhục quân-mệnh 9
16 Voi cũng trung 10
17 Lòng quảng-đại 11
18 Cái dũng của thánh-nhân 11
19 Tốt danh hơn lành áo 12
20 Vòng danh lợi 12
21 Đoàn-Mẫu 13
22 Lòng trung với bạn 14
23 Hạng-Thác 15
24 Bá-Nha, Tử-Kỳ 18
25 Việt-Thường 18
26 Nợ Liễu-Thăng 18
27 Lê-Tuấn-Mậu 19
28 Lữ-Bất-Vi 20
29 Hàn-Tín nhập Bao-Trung 21
30 Tiếng cười đổ quán 24
31 Lập kế can vua 26
32 Lời nói chí-khí 27
33 Trùng-Nhĩ 28
34 Bá-Lý-Hề 29
35 Bà huyện Dương 30
36 Danh lợi bất như nhàn 31
37 Nghèo vì đâu? 31
Trang số
38 Án-Tử qua nước Sở 32
39 Bồi xe ông Án-Tử 33
40 Nịnh-Thích 33
41 Minh chúa và hiền thần 35
42 Ham hạc mà chết 35
43 Nghĩa-khí kẻ mù 36
44 Lễ mừng bằng nước lã 37
45 Muốn làm dân đời trị 37
46 Cách sử trí của vua Đinh 38
47 Nàng Mị-Ê 38
48 Mông-Cổ làm vua Trung-Hoa 39
49 Khúc nhạc Chiêm-Thành 39
50 Lòng ác của Trần-Thủ-Độ 39
51 Nước ta cũng có Kỷ-Tín 40
52 Tại học còn dốt 41
53 Phạm-Lãi ba lần thành danh 42
54 Chí-Khí cô hàng cơm 43
55 Nghĩa-sĩ chết oan 43
56 Thái-sư hóa hổ 46
57 Đoàn-Thắng đi xứ 48
58 Gương bất chung 49
59 Bà Từ-mẫu 50
60 Thiệt chiến quần nho 51
61 Thầy thuốc Hoa-Đà 55
62 Một bác nho ngông 59
63 Cách gian hùng Tào-Tháo 59
64 Sĩ quý hơn vương 59
65 Việt-Vương Câu-Tiễn 60
66 Lòng biết người của Bão-Thúc 61
67 Việc chính-trị 62
68 Cẩn ngôn 63
69 Nhời nói quan 63
70 Nên có sức khỏe 63
71 Ý giời khá biết 63
72 Vinh liền nhục 64
73 Vương-giả có số 64
74 Trung ngôn nghịch nhĩ 65