Nam học Hán văn khoá bản/Bài 24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 二 十 四 課
虛 字

Thục = ai, qui?

何 辰 Hà thời = bao giờ, quand?

何 處 Hà xứ=nơi nào, ?

何 以 Hà dĩ=cớ sao, pourquoi?

方 其 Phương kỳ = đương khi, au moment.

迄 于 Khất vu = đến khi, jusque.

孰 是 吾 國 祖?立 國 自 何 時?建 都 在 何 處?方 其 山 海 分 居、同 胞 僅 百 男 耳、迄 今 何 以 知 此 繁 衍 也?食 國 土 爲 國 民 其 有 思 乎?