Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giã[1] người cho khách lại Hà tây[2],
Khôn xiết nguồn cơn nỗi đấy đây.
Bát ngát mặt ngừng chan giọt ngọc,
Dùng dằng chân ngại bước đường mây.
Băng trông cầu Thước[3] sầu thêm chất,
Đoái thấy doành Ngân[3] thảm dễ xây.
Chầy kíp hẹn lành tin lại hợp,
Thu sau càng thắm nữa[4] thu này.

   




Chú thích

  1. Giã: Từ giã
  2. Hà tây: Tây Ngân Hà
  3. a ă Thước: chim khách, doành Ngân: sông Ngân Hà ở trên trời, theo Phong tục kí chép: hàng năm, thượng đế sai chim khách, chia qua bắc cầu qua sông Ngân hà để Ngưu Lang ở phía tây sông đến hội ngộ với Chức Nữ ở phía đông sông. Cầu ấy gọi là cầu Ô Thước
  4. Nữa: Hơn