Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn các Quyết định của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn các Quyết định của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng  (1988) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 1988.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Quyết định số 90 NQ/HĐNN8 ngày 6 tháng 8 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước thành lập Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư để chỉ đạo và quản lý thống nhất việc hợp tác và đầu tư của nước ngoài.

2. Phê chuẩn Quyết định số 107 NQ/HĐNN8 ngày 11 tháng 11 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Phạm Song, Thứ trưởng Bộ y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".