Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước năm 1978

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sau khi nghe Báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1977 và dự án ngân sách nhà nước năm 1978;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước năm 1978 với:

- Tổng số thu là Mười nghìn bẩy trăm bẩy mươi triệu đồng (10.770.000.000 đồng),

- Tổng số chi là Mười nghìn bẩy trăm bẩy mươi triệu đồng (10.770.000.000 đồng).

2. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp cần thiết và kịp thời để khai thác những nguồn tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân, sử dụng vốn ngân sách theo tinh thần tiết kiệm nghiêm ngặt và đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm thực hiện tốt ngân sách nhà nước năm 1978.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".