Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1981

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1981  (1980) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1980.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1980 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1981;

Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn Dự toán ngân sách Nhà nước năm 1981 với:

- Tổng số thu là: Mười hai tỷ, bảy mươi triệu đồng (12.070.000.000đ);

- Tổng số chi là: Mười hai tỷ, bảy mươi triệu đồng (12.070.000.000đ);

2. Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp khai thác khả năng tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân, tổ chức quản lý và chỉ đạo việc sử dụng vốn ngân sách theo tinh thần triệt để tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".