Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 19 tháng 12 năm 1977.

Sau khi nghe ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội báo cáo xin đính chính con số trong Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975 với:

- Tổng số thu là: Sáu nghìn ba trăm mười tám triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn không trăm hai mươi sáu đồng hai hào ba xu (6.318.662.026,23đ);

- Tổng số chi là: Sáu nghìn bẩy trăm hai mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi chín đồng không hào một xu (6.724.735.469,01đ).

Điều 2[sửa]

Nghị quyết này thay Nghị quyết của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 2 ngày 15-01-1977 về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1975.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".