Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1981  (1980) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1980.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1981;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1981.

Quốc hội nhiệt liệt biểu dương giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể, các lực lượng vũ trang nhân dân, trí thức xã hội chủ nghĩa và các tầng lớp lao động khác đã vượt qua khó khăn, trở ngại, đạt được những thành tích và tiến bộ mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2- Thông qua Kế hoạch Nhà nước năm 1981 với những nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp : Tăng 6% so với năm 1980 ;

- Sản lượng lương thực : 15 triệu tấn ;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp :Tăng 2,3% so với năm 1980;

- Kim ngạch xuất khẩu : Tăng 25% so với năm 1980;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ của thị trường có tổ chức tăng 30% so với năm 1980; bảo đảm cung ứng theo định lượng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác cho công nhân, viên chức; ổn định đời sống của nhân dân các thành phố, khu công nghiệp và các vùng bị thiên tai;

- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo Đại học và Trung học chuyên nghiệp: 98.100 người;

- Tổng số học sinh phổ thông: 12.100.000 em.

Trong tình hình kinh tế nước nhà còn khó khăn, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được xác định như trên là thích hợp. Quốc hội thấy rằng Nhà nước và nhân dân ta cần ra sức khai thác mọi khả năng hiện có, phát huy những nhân tố tiến bộ mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp tích cực và thiết thực, ban hành kịp thời các chính sách khuyến khích lao động sản xuất và công tác, tăng cường chế độ trách nhiệm và kỷ luật, kiên quyết khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và quản lý, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1981, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 - 1985).

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp mới, hăng hái thi đua sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước, tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".