Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch Nhà nước năm 1978

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch Nhà nước năm 1978  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1977.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước trong hai năm 1976-1977, nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch Nhà nước năm 1978.

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành sự đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước trong hai năm 1976-1977.

2. Thông qua những nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 với những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 1980 như sau:

- Sản lượng lương thực: 21 triệu tấn.

- Lực lượng lao động đi mở mang vùng kinh tế mới trong 5 năm: 1 triệu 800 nghìn người.

- Khai hoang: 1 triệu héc ta.

- Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả: 98 vạn héc ta.

- Diện tích gieo trồng cầy bừa bằng máy: 50% tổng diện tích gieo trồng cả nước

- Rừng mới trồng: 1 triệu 200 nghìn héc ta

- Trứng: 3.500 triệu quả.

- Lợn: 16 triệu 500 nghìn con.

- Thịt hơi: 1 triệu tấn

- Cá biển: 1 triệu tấn

- Sản lượng cơ khí: tăng 2,5 lần so với năm 1975

- Than sạch: 10 triệu tấn

- Xi-măng: 2 triệu tấn

- Phân hoá học: 1 triệu 300 nghìn tấn

- Thép: 250 - 300 nghìn tấn

- Gỗ: 3 triệu 500 nghìn mét khối

- Vải: 450 triệu mét

- Giấy: 130 nghìn tấn

- Đường: 220 - 250 nghìn tấn

- Xây dựng nhà ở (không kể phần nhân dân tự làm trong 5 năm): 14 triệu mét vuông.

3. Thông qua những nhiệm vụ cụ thể và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1978 như sau:

- Tổng sản phẩm xã họi tăng 19,5 - 21,5 so với năm 1977.

- Thu nhập quốc dân sản xuất tăng 19 - 21% so với năm 1977.

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 30,7% so với năm 1977.

Trong đó: Trồng trọt tăng 30,6%

Chăn nuôi tăng 31%

- Sản lượng lương thực: từ 16 triệu đến 16,5 triệu tấn

Trong đó: Thóc 13,5 triệu tấn

Màu (quy ra thóc) 3 triệu tấn

- Lợn: 11 triệu con

- Trâu: 2 triệu 370 nghìn con

- Bò: 1 triệu 800 nghìn con

- Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả: 740 nghìn héc-ta

- Lực lượng lao động đi mở mang vùng kinh tế mới: 460 nghìn người

- Diện tích khai hoang: 300 nghìn héc-ta

- Diện tích gieo trồng cày bừa bằng máy: 34% tổng diện tích gieo trồng cả nước

- Diện tích trồng rừng: 250 nghìn héc ta

- Khai thác gỗ: từ 1 triệu 800 nghìn đến 2 triệu mét khối

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 19 - 21,7% so với năm 1977

- Vải: 370 triệu mét

- Giấy: 80 nghìn tấn

- Đường: 160 nghìn tấn

- Cá biển: 700 nghìn tấn

- Cơ khí: tăng 28% so với năm 1977

- Điện: 3 tỷ 900 triệu ki-lô oát giờ

- Than sạch: 7 triệu tấn

- Xi-măng: 1 triệu tân

- Phân lân: 740 nghìn tấn

- Thép cán: 130 nghìn tấn

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 5.400

- Khối lượng hàng hoá vận tải trong nước: 69 triệu tấn và 6.700 triện tấn/km

- Khối lượng hành khách vận chuyển: 774,5 triệu người và 18.060 triệu người/km

- Mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ của thị trường có tổ chức tăng 26% so với năm 1977

- Giá trị hàng nông sản, lâm sản, hải sản do Nhà nước huy động gấp 2 lần so với năm 1977

- Giá trị hàng xuất khẩu tăng 45% so với năm 1977

- Nhà ở: 1 triệu 550 nghìn mét vuông

- Giường điều trị và điều dưỡng: 187 nghìn chiếc

- Số tuyển sinh:

Đại học và Cao đẳng: 37 nghìn người

Trung học chuyên nghiệp: 81 nghìn người

Công nhân kỹ thuật: 255 nghìn người

4. Giao trách nhiện cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp cần thiết và kịp thời, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu lực trong công tác quản lý kinh tế và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978 và kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980.

5. Quốc hội kêu gọi đồng bào cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường phát huy quyền làm chủ xã hội chủ nghĩa, hăng hái thi đua lao động sản xuất cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước, trước mắt là hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1978; năm bản lề của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".