Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979  (1978) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1978.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1978, tình hình kinh tế nước ta hiện nay, nhiệm vụ chung và những nhiệm vụ kinh tế quan trọng của kế hoạch Nhà nước năm 1979.

2- Thông qua Kế hoạch Nhà nước năm 1979 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Sản lượng lương thực : Từ 16 đến 16 triệu 500 nghìn tấn,

Trong đó : Thóc : Từ 12 đến 12 triệu 500 nghìn tấn,

Màu quy ra thóc : 4 triệu tấn ;

- Diện tích khai hoang : 200 nghìn héc ta,

Trong đó diện tích đưa vào sản xuất : 160 nghìn héc ta;

- Diện tích lúa được tưới nước : 4 triệu 400 nghìn héc ta;

- Diện tích màu được tưới nước : 410 nghìn héc ta;

- Diện tích cây công nghiệp được tưới nước : 130 nghìn héc ta;

- Diện tích trồng rừng : 170 nghìn héc ta;

- Sản lượng gỗ khai thác : 2 triệu 100 nghìn mét khối;

- Sản lượng cá biển : 600 nghìn tấn;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp :Tăng 12% so với năm 1978;

- Giá trị sản lượng cơ khí :Tăng 13% so với năm 1978;

- Sản lượng thép cán : 120 nghìn tấn;

- Sản lượng điện : 4.200 triệu KWh;

- Sản lượng than sạch : 7 triệu 500 nghìn tấn;

- Sản lượng phân lân : 700 nghìn tấn;

- Sản lượng xi măng : 1 triệu 26 nghìn tấn;

- Sản lượng đường : 146 nghìn 400 tấn;

- Sản lượng giấy : 75 nghìn tấn;

- Khối lượng hàng hoá vận tải trong nước : Tăng 15% về tấn và tăng 18% về tấn/km so với năm 1978;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản : 4.000 triệu đồng;

Trong đó vốn xây lắp : 2.400 triệu đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu : Tăng 31% so với năm 1978;

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ của thị trường có tổ chức : Tăng 9% so với năm 1978;

- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo:

+ Đại học và cao đẳng : 46 ngàn 500 người.

+ Trung học chuyên nghiệp : 84 ngàn người;

+ Công nhân kỹ thuật : 230 ngàn người;

- Tổng số học sinh phổ thông : 12 triệu 400 ngàn người ;

- Số giường bệnh và giường điều dưỡng: 200 ngàn giường.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu lực trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1979, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm sau.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, hăng hái đồng khởi thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1979.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".