Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình  (1986) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1986.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng và báo cáo của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

1- Hội đồng Nhà nước công bố bản dự thảo Luật hôn nhân và gia đình để nhân dân tham gia ý kiến;

2- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cùng với Ban dự thảo của Hội đồng Bộ trưởng nghiên cứu tiếp thụ ý kiến của nhân dân để chỉnh lý bản dự thảo, trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1986.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".