Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1986

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự toán ngân sách nhà nước năm 1986  (1985) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1985.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

- Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1985 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1986;

- Sau khi nghe thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 1986 với:

- Tổng số thu là năm mươi nghìn triệu đồng (50.000 triệu đồng).

- Tổng số chi là năm mươi tám nghìn triệu đồng (58.000 triệu đồng).

2. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở khai thác các nguồn thu để tăng thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi, phấn đấu giảm mức bội chi ngân sách nhà nước.

Hội đồng Bộ trưởng báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 1986 tại kỳ họp lần thứ 11 để Quốc hội xem xét.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1985.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".