Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 1987

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 1987  (1986) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1986.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội năm 1986 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 1987;

- Sau khi nghe các thuyết trình của Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội và ý kiến của đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ

1- Phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế, xã hội năm 1986.

2- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 1987 và những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng sản phẩm xã hội tăng 7,8% và thu nhập quốc dân tăng 7,9% so với năm 1986.

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng 9% so với năm 1986, trong đó giá trị sản lượng công nghiệp hàng tiêu dùng tăng 10%.

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 6,2% so với năm 1986.

- Sản lượng lương thực quy thóc 19,2 triệu tấn.

- Lương thực Nhà nước huy động 4,5 triệu tấn (quy thóc).

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 26 tỷ đồng, trong đó 22 tỷ thuộc vốn Trung ương, 4 tỷ thuộc vốn địa phương, và vốn tự có của cơ sở.

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu 850 triệu rúp và đô - la.

- Diện tích rừng trồng mới tập trung 140.000 ha.

- Đàn lợn 12,5 triệu con, tăng 6% so với năm 1986.

- Thuỷ sản 620.000 tấn, tăng 5% so với năm 1986.

- Sản lượng điện phát ra 6.132 triệu KWh, tăng 9,4% so với năm 1986.

- Sản lượng than sạch 6,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 1986.

- Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước 58,6 triệu tấn và 7.190 triệu tấn km, tăng 5,5% về tấn và 6,6% về tấn km so với năm 1986.

- Số học sinh phổ thông có mặt đầu năm học 12.793.000 em, tăng 2,2% so với năm 1986.

- Tỷ lệ tăng dân số 2%.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng bộ trưởng tiếp tục nghiên cứu và xử lý những vấn đề do Uỷ ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã nêu ra để bổ sung các biện pháp, chính sách; xây dựng và thực hiện tốt ba chương trình kinh tế lớn: Lương thực - Thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu; xúc tiến đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy kế hoạch làm trung tâm, thực hiện hạch toán kinh tế, kinh doanh Xã hội chủ nghĩa; vừa tăng cường quyền lãnh đạo và quản lý tập trung thống nhất của Trung ương, vừa phát huy tính chủ động và nâng cao trách nhiệm của địa phương, quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và quyền làm chủ tập thể của quần chúng và các đơn vị cơ sở; lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý kinh tế, đề cao kỷ luật và pháp luật Nhà nước. Cần thật sự đổi mới công tác điều hành, công tác tổ chức cán bộ, có những biện pháp đặc biệt, cấp bách để tiếp tục giải quyết những vấn đề tài chính, tiền tệ, giá cả, tiền lương, cung ứng vật tư kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, ngoại tệ, giao thông vận tải; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1987 nhằm ổn định một bước tình hình kinh tế và xã hội.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả của sản xuất, kinh doanh và công tác; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật và pháp luật Nhà nước, thực hiện nếp sống trong sạch, cần kiệm, giản dị, văn minh; kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và đời sống xã hội; phát huy thắng lợi của Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt nam, ra sức phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1987, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa.


Nghị quyết này đã được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1986.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".