Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khóa Quốc hội được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về khóa Quốc hội được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976  (năm 1976) 
của Quốc hội Việt Nam
Nghị quyết được ban hành ngày 2 tháng 7 năm 1976.


Sau khi thảo luận đề nghị của Đoàn chủ tịch kỳ họp Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Quốc hội được bầu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 là Quốc hội khoá VI.


PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Điều 21, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật". Emblem of Vietnam.svg