Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VII  (1981) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1981.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp,

Căn cứ vào Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội,

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VII,

Sau khi kiểm tra biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VII của Hội đồng bầu cử.

Theo đề nghị của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của 496 đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 4 năm 1981 theo biên bản tổng kết ngày 16 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá VII.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 25 tháng 06 năm 1981.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".