Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII  (1987) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 1987.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp,

Căn cứ vào Điều 7 của Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và Điều 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VIII và về tình hình bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ

1- Xác nhận tư cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khoá VIII đã công bố trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 19-4-1987 và trong cuộc bầu thêm ngày 03 tháng 05 năm 1987, theo biên bản tổng kết ngày 18 tháng 5 năm 1987 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VIII.

2- Tuyên bố việc bầu cử ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị, và không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Hàn Trường Vũ.

3- Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Hà Tăng được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 1987.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".