Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn tán thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ, tuyệt đối tín nhiệm và ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 3 năm 1955.

Sau nghe đã nghe và thảo luận bản báo cáo về "Tình hình và công tác đã qua cùng tình hình và nhiệm vụ trước mắt" và các bản báo cáo bổ sung của Chính phủ, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà họp khoá thứ IV từ 20 tháng 3 năm 1955 đến 26 tháng 3 năm 1955 đồng thanh quyết nghị:

1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành toàn bộ chính sách và công tác của Chính phủ kể từ ngày bắt đầu kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, đã đưa nhân dân ta đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và thắng lợi Giơ-ne-vơ và tỏ lời nhiệt liệt hoan nghênh Chính phủ đã thu được kết quả tốt đẹp trong công tác.

2- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành và nhất trí thông qua những chính sách và công tác trước mắt mà Chính phủ đề ra :

- Đấu tranh để thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do.

- Ra sức củng cố miền Bắc, bằng cách đẩy mạnh và hoàn thành cải cách ruộng đất đúng theo kế hoạch, ra sức khôi phục và phát triển kinh tế và văn hoá, cương quyết củng cố quốc phòng, củng cố chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hoà, thành lập khu Thái - Mèo tự trị, thực hiện chính sách cụ thể về tự do tín ngưỡng, tăng cường hoạt động ngoại giao.

3- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tuyệt đối tín nhiệm và triệt để ủng hộ Hồ Chủ tịch và Chính phủ đã điều khiển cuộc kháng chiến đến thắng lợi ngày nay. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tỏ lòng tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, cuộc đấu tranh gay go, gian khổ và phức tạp của nhân dân ta để củng cố hoà bình thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước, trước hết và căn bản là củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do, chống âm mưu của đế quốc Mỹ, phái thực dân Pháp phản hiệp định và bọn Ngô Đình Diệm tay sai của chúng phá hoại hoà bình, chia cắt đất nước, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".