Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc  (1975) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 12 năm 1975.

Căn cứ vào Điều 43 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc tiến hành từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975 tại Sài - gòn.

QUYẾT NGHỊ:

1- Hoan nghênh thắng lợi của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc và tán thành hoạt động của Đoàn đại biểu miền Bắc tại Hội nghị.

2- Phê chuẩn kết quả của Hội nghị hiệp thương chính trị ghi trong hai văn kiện sau đây đã được Hội nghị nhất trí thông qua:

- Thông cáo của Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

- Những vấn đề đã được hai Đoàn đại biểu nhất trí thông qua trong Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".