Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960  (1959) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1959.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960;

Sau khi nghe bản thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của Chính phủ và nghe các đại biểu phát biểu ý kiến,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí thông qua báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960.

2- Quốc hội nhất trí xác nhận rằng trong năm 1959 mọi mặt hoạt động của nhân dân ta đã phát triển nhanh và tiến bộ nhiều ; chúng ta đã đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, ra sức phát triển kinh tế và văn hoá, tăng cường công tác nội chính,củng cố quốc phòng, mở rộng hoạt động ngoại giao ; đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân đã được nâng cao thêm một bước;

Quốc hội nhận định rằng trong 5 năm qua từ ngày hoà bình lập lại, nhân dân ta đã anh dũng phấn đầu vượt mọi khó khăn, giành được những thắng lợi to lớn và vẻ vang. Những thành tích to lớn của nhân dân ta chứng minh rõ ràng : đường lối của Đảng là đúng, sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, là đúng. Đường lối đúng đắn của Đảng và sức lao động sáng tạo của nhân dân ta là mấu chốt thắng lợi của sự nghiệp xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Một nhân tố quan trọng của thắng lợi cần nhấn mạnh là sự hợp tác tương trợ ngày càng được mở rộng giữa nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại, sự giúp đỡ quý báu và vô tư của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa.

3- Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần thi đua yêu nước, nhiệt tình cách mạng, tình thần lao động cần cù và sáng tạo của cán bộ và các tầng lớp nhân dân miền xuôi cũng như miền núi, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, thanh niên, phụ nữ, đồng bào miền Nam tập kết, đã phấn đấu anh dũng, không ngừng củng cố và xây dựng miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào miền Nam chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ, chống khủng bố đàn áp, chống chia cắt đất nước, chống chuẩn bị chiến tranh, đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống, đòi lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền và hoà bình thống nhất Tổ quốc.

4- Quốc hội nhận định rằng năm 1960 phải là một năm thắng lợi to lớn hơn nữa của nhân dân ta, chúng ta có nhiều thuận lợi rất căn bản nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn cần phải ra sức khắc phục. Quốc hội nhất trí tán thành những chủ trương công tác lớn do Chính phủ đề ra : ra sức củng cố và đẩy mạnh phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa, căn bản hoàn thành hợp tác hoá cấp thấp đối với nông nghiệp và ngư nghiệp, căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh; không ngừng tăng cường kinh tế quốc doanh, mở rộng và xúc tiến xây dựng cơ bản; ra sức phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và mọi hoạt động kinh tế tài chính khác; đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá và giáo dục, ra sức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, xúc tiến công tác khoa học, tiếp tục cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc chấn chỉnh và kiện toàn bộ máy Nhà nước, mở rộng hoạt động ngoại giao, củng cố quốc phòng, thi hành Hiến pháp mới và tuyển cử Quốc hội; chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

5- Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân tăng cường đoàn kết, ra sức nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, nhiệt tình xã hội chủ nghĩa, và tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yếu nước, phong trào lao động xã hội chủ nghĩa cần kiệm xây dựng nước nhà để hoàn thành tố kế hoạch 3 năm, chuẩn bị thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất một cách thắng lợi, mở những triển vọng mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ XI nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 năm 1959.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".