Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1968

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1968  (1968) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 5 năm 1968.

Sau khi nghe bản báo cáo chính trị của Chính phủ và các tham luận của đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo chính trị của Chính phủ.

Quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chiến đấu vô cùng anh dũng và mưu trí, giáng cho đế quốc Mỹ và tay sai những đòn quyết liệt, gây cho chúng nhiều thất bại nặng nề. Từ đấu xuân năm nay, các đợt tiến công và nổi dạy của quân và dân miền Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc, chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta sang một thời kỳ mới, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Ở miền Bắc, quân và dân ta đoàn kết một lòng, tích cực thực hiện đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ đứng đầu là Hồ Chủ tịch, một mặt, đã đánh bại về căn bản cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, kiên quyết làm trọn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn; mặt khác, ra sức khi đua giữ vững và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá trong hoàn cảnh có chiến tranh, củng cố quốc phòng, giữ gìn trật tự, an ninh, đáp ứng những yêu cầu trước mắt về sản xuất, chiến đấu và đời sống, đồng thời, chuẩn bị cho sự nghiệp xây dựng lâu dài.

Quốc hội nước việt Nam dân chủ cộng hoà nhiệt liệt biểu dương tinh thần hy sinh, dũng cảm, trí thông minh, sáng tạo, những cống hiến to lớn và những thắng lợi vẻ vang của quân và dân ở cả hai miền Nam - Bắc.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành đường lối chống Mỹ, cứu nước và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc của Chính phủ.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành chính sách đối ngoại của Chính phủ, hoàn toàn nhất trí với lập trường 4 điểm của Chính phủ nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và tận tình của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cảm ơn sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ.

Đế quốc Mỹ đang thua to, nhưng chúng rất tàn bạo, quỷ quyệt và ngoan cố. Toàn quân và toàn dân ta cần tăng cường đoàn kết, luôn luôn nâng cao cảnh giác, ra sức thi đua yêu nước, thừa thắng xông lên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội đến toàn thắng.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 1968.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".