Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1957

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1957  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 19 tháng 9 năm 1957.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1957 trong 6 tháng đầu năm,

Sau khi nghe bản thuyết trình của Tiểu ban nghiên cứu bản báo cáo ấy về một số vấn đề chính và sau khi Quốc hội thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội hoan nghềnh tinh thần nỗ lực lao động, tích cực công tác, chịu đựng gian khổ, tích cực vượt khó khăn của nhân dân và cán bộ cố gắng thực hiện Kế hoạch Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 1957 đạt được những thành tích mới, đẩy mạnh thêm một bước công cuộc căn bản hoàn thành khôi phục kinh tế ở miền Bắc càng gần đi đến kết thúc thắng lợi.

Đồng thời Quốc hội nhận thấy rằng tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm còn nhiều khuyết điểm, những kế hoạch hàng tháng và 3 tháng chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ về số lượng và chất lượng.

2- Quốc hội đồng ý giao cho Chính phủ xét điều chỉnh một số điểm trong kế hoạch quý 4 năm 1957 cho hợp với tình hình và theo nguyên tắc động viên tinh thần nỗ lực lao động và phấn khởi công tác của toàn thể nhân dân và cán bộ.

Các cơ quan Nhà nước cần ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kiện toàn việc lãnh đạo thực hiện kế hoạch một cách toàn diện, kiên quyết thi hành những biện pháp trước mắt đã đề ra, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

3- Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân và cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống lao động cần cù, sinh hoạt giản dị, tăng cường đoàn kết khắc phục khó khăn, tôn trọng pháp luật Nhà nước, để căn bản hoàn thành giai đoạn khôi phục, chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển, đưa miền Bắc tiến đầu lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 19 tháng 9 năm 1957.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".