Bước tới nội dung

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1959

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1959  (1959) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 5 năm 1959

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1959" ;

Sau khi nghe Tiểu ban kế hoạch thuyết trình và các đại biểu tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí xác nhận những thành tích của nhân dân ta đã ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1958, năm đầu của kế hoạch 3 năm.

Quốc hội biểu dương tinh thần thi đua yêu nước của các tâng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào miền Nam tập kết đã góp phần xứng đáng hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1958.

2- Quốc hội thông qua những nhiệm vụ và chỉ tiêu chính của "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1959".

Năm 1959 giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong kế hoạch 3 năm, là năm bản lề có tính chất quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 3 năm. Những chỉ tiêu chính và mức độ phát triển ghi trong kế hoạch chứng tỏ tính chất tích cực và vững chắc của kế hoạch năm 1959, phù hợp với yêu cầu và khả năng phát triển của miền Bắc nước ta.

Trong việc chỉ đạo thực hiện, các cơ quan Nhà nước cần chú ý hơn nữa đến những biện pháp cụ thể, động viên cán bộ và nhân dân ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành kế hoach.

3- Quốc hội kêu gọi các tầng lớp nhân dân và cán bộ ra sức phấn đấu, đẩy mạnh công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp, hợp tác hoá thủ công nghiệp, đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư bản tư doanh, hoàn thành tốt cuộc vận động cải tiến quản lý trong các xí nghiệp quốc doanh, đẩy mạnh kiến thiết cơ bản , phát triển sản xuất về mọi mặt, ra sức thi đua yêu nước và lao động xã hội chủ nghĩa để hoàn thành thắng lợi kế hoạch 1959, chuẩn bị để hoàn thành tốt kế hoạch 3 năm, góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất Tổ quốc.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 27 tháng 5 năm 1959.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".