Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1961

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1961  (1961) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 20 tháng 4 năm 1961.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế và văn hoá năm 1961,

Sau khi nghe Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội thuyết trình và các đại biểu tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí nhận định rằng kế hoạch Nhà nước năm 1960 và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá, đã được hoàn thành thắng lợi. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Dựa trên quan hệ sản xuất ngày càng đổi mới, nền kinh tế quốc dânđã tiến những bước quan trọng; nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển theo tốc độ cao; cơ cấu kinh tế đã có thay đổi. Đời sống nhân dân đã được cải thiện dần dần.

2- Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam, Quốc hội nhất trí nhận định rằng bước vào năm 1961, năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta càng phát triển đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới, đồng thời đem lại cho chúng ta những khả năng mới to lớn hơn để giải quyết những yêu cầu mới đó.

Căn cứ vào nhận định ấy, Quốc hội tán thành những phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1961, và thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch mà Chính phủ đã trình trước Quốc hội.

3- Để đáp ứng những yêu cầu mới đã được thể hiện trong kế hoạch năm 1961, chúng ta còn phải khắc phục rất nhiều khó khăn trước mắt. Chính phủ cần phải ra sức phát huy những khả năng và thuận lợi mới, khắc phục những nhược điểm và khuyết điểm tồn tại, tăng cường và cải tiến việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1961.

Quốc hội giao cho Chính phủ, trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế mà kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cần thiết phải điều chỉnh theo tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và trên nguyên tắc giữ vững sự cân đối của kế hoạch, theo đúng phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1961 mà Quốc hội đã thông qua.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1961.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".