Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề ngoại giao

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề ngoại giao  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 22 tháng 1 năm 1957 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, họp khóa thứ 6;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội đồng ý với nhận định tình hình thế giới hiện nay trong bản báo cáo của Chính phủ và nhấn mạnh rằng do sự đoàn kết đấu tranh của các lực lượng hoà bình, tình hình thế giới đã có khuynh hướng hoà hoãn rõ rệt. Nhưng các lực lượng đế quốc đã tìm cách phá hoại khuynh hướng đó. Đế quốc chủ nghĩa đã vũ tranh xâm lược Ai Cập, đã gây phiến loạn ở Hung Ga Ri, nhưng chúng đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng sẽ còn tiếp tục những hoạt động phá hoại hoà bình, nên nhân dân thế giới cần phải luôn luôn cảnh giác.

2. Quốc hội hoan nghênh những thành tích của Chính phủ đã thu được trong việc thực hiện đường lối ngoại giao. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc củng cố miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

3. Quốc hội tán thành chủ trương của Chính phủ nhằm:

- Củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác anh em với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, theo tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc.

Quốc hội hoan nghênh bản tuyên bố của Chính phủ ngày 6 tháng 11 năm 1956 tán thành những nguyên tắc nêu lại trong các bản tuyên bố của Chính phủ Liên Xô ngày 30 tháng 10 năm 1956 và của Chính phủ Trung Quốc ngày 1 tháng 11 năm 1956. Quốc hội nhận rằng chỉ có sự hợp tác anh em với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm được độc lập và phồn vinh của Tổ quốc. Nhân dân ta kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân và chính phủ công nông cách mạng Hung Ga Ri, để giữ vững và phát huy những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự giúp đỡ của quân đội Liên Xô đối với Chính phủ và nhân dân Hung Ga Ri là hoàn toàn hợp chính nghĩa.

- Mở rộng và phát triển quan hệ với các nước á phi, theo tinh thần hội nghị Băng - đung; đặc biệt chú ý phát triển hơn nữa tình hữu nghị và mối quan hệ với hai nước bạn láng giềng, Vương quốc Khơ Me và Vương quốc Lào. Nhân dân ta kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Ai Cập để bảo vệ chủ quyền của mình. Kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An Giê Ri và cuộc đấu tranh của các dân tộc ả - rập chống chủ nghĩa Ai Xen Hao của đế quốc Mỹ đương mưu mô thay chân thực dân Anh Pháp, nô dịch nhân dân Trung Cận Đông.

- Mở rộng quan hệ với nước Pháp, đồng thời đòi Chính phủ Pháp thi hành đầy đủ nhiệm vụ của Pháp đối với hiệp nghị Giơ-ne-vơ, quan hệ ngoại giao giữa nước ta và nước Pháp phải được giải quyết thích đáng trên nguyên tắc bình đẳng và có đi có lại. Chúng ta sẵn sàng đặt quan hệ với tất cả nước theo 5 nguyên tắc chung sống hoà bình.

Quốc hội tin rằng toàn thể nhân dân ta sẽ kiên quyết đấu tranh để thực hiện đầy đủ đường lối đúng đắn đó, chắc chắn chúng ta đạt được nhiều thành tích lớn lao hơn nữa về mặt ngoại giao để phục vụ cho việc củng cố miền Bắc, thống nhất Tổ quốc, phục vụ cho hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".