Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng  (1957) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 22 tháng 1 năm 1957 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, họp khóa thứ 6;

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quốc hội nhất trí tán thành toàn bộ phương châm chính sách xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng do Đảng và Chính phủ đề ra.

Quốc hội nhận thấy rằng ở nước ta hoà bình đã được lập lại, nhưng hoà bình chưa được củng cố, nước ta còn tạm bị chia làm hai miền, đế quốc chủ nghĩa và bè lũ tay sai đang tiếp tục âm mưu chuẩn bị chiến tranh, phá hoại thống nhất của nước ta, phá hoại hoà bình ở Đông Nam á và trên thế giới.

Chính sách của ta là kiên quyết đấu tranh để gìn giữ và củng cố hoà bình; việc Chính phủ ta giảm bớt quân số, phục viên 8 vạn quân là tiêu biểu cho chính sách hoà bình đó. Nhưng đồng thời chúng ta phải nâng cao chí khí chiến đấu và tinh thần cảnh giác của toàn quân và toàn dân, ra sức chăm lo tăng cường lực lượng phòng thủ đất nước. Do đó chúng ta phải ra sức củng cố quốc phòng, tích cực xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh tiến dần từng bước đến chính quy hoá và hiện đại hoá, nhiệm vụ đó là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn dân và toàn quân ta.

2. Quốc hội nhận định rằng từ khi hoà bình lập lại trong hai năm qua nhờ sự cố gắng của toàn dân và toàn quân, công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng đã thu được những thành tích lớn lao, quân đội ta đã tiến bộ nhiều về mọi mặt, làm tròn được nhiệm vụ bảo vệ hoà bình, bảo vệ Tổ quốc, đặt cơ sở tốt tiến dần từng bước đến chính quy hoá và hiện đại hoá. Song vừa qua nhiều địa phương chưa chú trọng củng cố dân quân đúng mức, thi hành chính sách đối với quân đội chưa đầy đủ.

Vì vậy cần phải tăng cường giáo dục ý thức quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng quân đội cho toàn dân, để toàn thể nhân dân ta tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng, động viên và giúp đỡ quân đội học tập và công tác, ra sức củng cố dân quân, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách của Đảng và Chính phủ đối với quân đội.

3. Quốc hội tin tưởng quân đội nhân dân của chúng ta nhất định sẽ trở nên một lực lượng ngày càng hùng mạnh, để bảo vệ công cuộc xây dựng hoà bình của nhân dân ta ở miền Bắc, làm trụ cột vững chắc cho cuộc đấu tranh để thống nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam á và trên thế giới.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".