Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1976

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1976  (năm 1975) 
của Quốc hội Việt Nam
Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 12 năm 1975.


Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1975 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1976;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và những ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1976 với:

- Tổng số thu là: Bẩy nghìn sáu trăm năm mươi triệu đồng (7.650.000.000đ00).

- Tổng số chi là: Bẩy nghìn sáu trăm năm mươi triệu đồng (7.650.000.000đ00).


PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Điều 21, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật". Coat of arms of Vietnam.svg