Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1974

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1974  (1975) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 12 năm 1975.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1974;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1974 với:

- Tổng số thu là: Năm nghìn chín trăm tám mươi tư triệu đồng (5.984.000.000đ00).

- Tổng số chi là: Năm nghìn chín trăm bẩy mươi nhăm triệu ba trăm nghìn đồng (5.975.300.000đ00).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".