Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội 1960

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội  (1960) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 13 tháng 7 năm 1960.

Căn cứ Điều 56 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội khoá II báo cáo về kết quả việc thầm tra,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của 362 đại biểu Quốc hội được trúng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội khoá II tiến hành ngày 8 tháng 5 năm 1960 theo biên bản tổng kết ngày 27 tháng 5 năm 1960 của Hội đồng bầu cử.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".