Bước tới nội dung

Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Hoàng Quy giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Hoàng Quy giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước  (1983) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1983.

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị quyết số 452 NQ/HĐNN7 ngày 29 tháng 10 năm 1983 của Hội đồng Nhà nước về việc cử đồng chí Hoàng Quy giữ chức Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 26 tháng 12 năm 1983.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".