Nghị quyết số 08 NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 08 NQ/HĐNN8 về việc cử 41 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 10 tháng 8 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 42 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Cử 41 đồng chí có tên trong danh sách kèm theo làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII.

*

* *

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC CỬ LÀM THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

1. Nguyễn Đình Bảo

2. Nguyễn Trung Cang

3. Nguyễn Việt Cường

4. Trịnh Hồng Dương

5. Tạ Minh Gô

6. Phan Đăng Hanh

7. Nguyễn Văn Hạnh

8. Lê Văn Hy

9. Nguyễn Chí Hòa

10. Nguyễn Huy Hùng

11. Phạm Thanh Hùng

12. Nguyễn Lê Hưởng

13. Tạ Đăng Khoa

14. Nguyễn Bá Khôi

15. Nguyễn Hữu Lâm

16. Trần Huy Lục

17. Huỳnh Mạo

18. Nguyễn Quang Minh

19. Nguyễn Thị Nhạn

20. Dương Viết Ngời

21. Nguyễn Văn Phẩm

22. Trần Tuấn Sĩ

23. Trần Xuân Song

24. Nguyễn Văn Soang

25. Nguyễn Trọng Tỵ

26. Nguyễn Thị Tòng

27. Nguyễn Quang Thanh

28. Bùi Văn Thấm

29. Nguyễn Văn Thông

30. Phan Hữu Thức

31. Mai Ngọc Trinh

32. Trần Bình Trọng

33. Phạm Hùng Việt

34. Vũ Khắc Xương

35. Phạm Công

36. Chu Văn Gia

37. Hồ Thị Xuân Hiền

38. Phạm Như Phấn

39. Bùi Bá Rạng

40. Bùi Thâu

41. Nguyễn Trọng.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".