Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 12 NQ/HĐNN8 về việc phân công ký các quyết định của Hội đồng Nhà nước tặng thưởng các loại Huân chương và Danh hiệu vinh dự Nhà nước  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 6 tháng 9 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều của 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1[sửa]

Phân công ký các quyết định của Hội đồng Nhà nước tặng thưởng các loại huân chương và danh hiệu vinh dự Nhà nước như sau:

1- Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký các quyết định:

- Tặng thưởng các loại Huân chương Sao Vàng, Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng 1, 2, 3 và Huân chương Quân công hạng nhất.

- Phong danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Tặng thưởng các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

- Tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

2- Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Quang Đạo ký thay Chủ tịch các quyết định:

- Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng 2, 3;

- Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 1, 2, 3;

- Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 1, 2, 3;

- Tặng thưởng Huân chương Hữu nghị.

- Tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 1, 2, 3;

- Tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3;

- Tặng thưởng Huân chương Quyết thắng.

Điều 2[sửa]

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trực tiếp ký hoặc cho phép đóng dấu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước vào bằng của các loại huân chương.

Điều 3[sửa]

Phó Chủ tịch Lê Quang Đạo, Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".