Nghị quyết số 233 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 233 NQ/HĐNN7 về tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khóa VII  (1982) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 1 tháng 9 năm 1982.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 57, 58 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 18 tháng 12 năm 1980;

Căn cứ Quyết định ngày 17 tháng 6 năm 1982 của Hội đồng Nhà nước về việc tiến hành bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII ở một số đơn vị bầu cử để thay thế các đại biểu đã từ trần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII ở các đơn vị bầu cử sau đây vào ngày Chủ nhật 3 tháng 10 năm 1982:

1- Tỉnh Thanh Hoá: bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, gồm các huyện Quan Hoá, Bá Thước, Cẩm Thuỷ và Lương Ngọc (nay là huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lạc).

2- Tỉnh Nghĩa Bình: bầu bổ sung một đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh, gồm các huyện Phước Vân, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát và thị xã Quy nhơn.

Điều 2[sửa]

Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội tiến hành theo quy định ở các Điều 58, 59, 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".