Nghị quyết số 300 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 300 NQ/HĐNN7 phê chuẩn Quyết định số 12/QĐ-V9 ngày 02-02-1983 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về biên chế toàn ngành Kiểm sát nhân dân năm 1983  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 3 tháng 2 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 25 và Điều 28 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Phê chuẩn Quyết định số 12/QĐ-V9 ngày 2-2-1983 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về biên chế toàn ngành Kiểm sát nhân dân năm 1983 là 6.700 người (sáu nghìn bảy trăm).

Điều 2[sửa]

Đưa chỉ tiêu lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ và các nhu cầu khác phục vụ hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân vào chỉ tiêu thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thống nhất quản lý.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".