Nghị quyết số 303 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 303 NQ/HĐNN7 phê chuẩn tổ chức bộ máy làm việc và biên chế lao động của ngành Tòa án nhân dân  (1983) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 3 tháng 3 năm 1983.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều 29 và Điều 45 của Luật tổ chức Toà án nhân dân;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Quyết định số 168/QĐ-TC ngày 14-12-1982 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy làm việc và biên chế lao động năm 1983 của Toà án nhân dân tối cao.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".