Nghị quyết số 352 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới,

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1965,

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1965 với:

- Tổng số thu là: hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn bốn trăm tám mươi nhăm đồng (2.462.860.485đ,00),

- Tổng số chi là: hai nghìn sáu trăm mười một triệu một trăm năm mươi mốt nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng (2.611.151.666đ,00).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".