Nghị quyết số 399 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội;

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1972;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 1972 với:

- Tổng số thu là: Bốn nghìn một trăm hai mươi bốn triệu ba trăm ba mươi nghìn chín trăm chín mươi hai đồng tám hào bốn xu (4.124.330.992đ,84).

- Tổng số chi là: Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm năm mươi lăm đồng bốn hào bốn xu (4.443.000.655đ,44).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".