Nghị quyết số 511 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 511 NQ/HĐNN7 về bổ nhiệm đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 31 tháng 3 năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Lã Kình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân cách mạng Ghinê, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Ghinê Bítxao, Cộng hòa Mali và Cộng hòa Cáp Ve, nay thôi kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Cáp Ve để kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Xiêra Lêôn và Đại sứ tại Cộng hòa Ghana.

2. Đồng chí Trần Xuân Mận, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Cônggô, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Nhân dân Bênanh và Cộng hoà Liên bang Nigiêria, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ tại Cộng hòa Thượng Vônta.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".