Nghị quyết số 530 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 530 NQ/HĐNN7 ngày 29-5-1984 của Hội đồng Nhà nước về việc đồng ý cho Ủy ban y tế và xã hội của Quốc hội được thành lập thêm tiểu ban về dân số và sinh đẻ có kế hoạch
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 92, Điều 98 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 52 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Ủy ban y tế và xã hội của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1[sửa]

Đồng ý cho Ủy ban y tế và xã hội của Quốc hội được thành lập thêm Tiểu ban về dân số và sinh đẻ có kế hoạch.

Điều 2[sửa]

Ủy ban y tế và xã hội của Quốc hội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".