Nghị quyết số 572 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 572 NQ/HĐNN7 về việc nâng lương từ chuyên viên bậc 6 lên chuyên viên bậc 7 cho cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 10 năm 1984.

TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị quyết số 01NQ/HĐNN7 ngày 6 tháng 7 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước về tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước và sự nhất trí của Ban Tổ chức Trung ương trong Công văn số 1101/TCTW ngày 25 tháng 10 năm 1984,

QUYẾT ĐỊNH:

Đồng chí Phan Tâm, chuyên viên bậc 6 thuộc Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, được nâng lên mức lương 170 đồng/tháng (lương chính), được cấp phiếu B thực phẩm và công nghệ phẩm, được khám và chữa bệnh tại nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô, kể từ ngày 01-11-1984.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".