Nghị quyết số 700 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 700 NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 1 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 33 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

1. Hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã và tương đương, trước định tổ chức từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1986, nay sẽ tổ chức vào tháng 4 năm 1987, cùng ngày với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII.

2. Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương thi hành.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".