Nghị quyết số 800 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 800 NQ/HĐNN7 về việc cử một số Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ :

Cử các đồng chí có tên sau đây, làm Thẩm phán Tòa án quân sự cấp quân khu:

Quân khu I:

1. Hà Thanh Ngự, Trung tá.

2. Phan Hoàng Hồng, Thiếu tá.

Quân khu II:

3. Trịnh Thanh Bồi, Thiếu tá.

4. Dương Hùng Tính, Đại úy.

Quân khu IV :

5. Nguyễn Đình Chất, Thiếu tá,

Quân khu V:

6. Trần Văn Tám, Thiếu tá.

Quân khu VII:

7. Thái Văn Sa, Đại tá.

Quân khu Thủ đô:

8. Phan Đình Đề, Trung tá.

9. Hoàng Văn Loan, Thiếu tá.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".