Nghị quyết số 80 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 80 NQ/TVQH phê chuẩn Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước  (1961) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 12 năm 1961 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Căn cứ vào Điều 53, 73 và 74 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi nghe Hội đồng Chính phủ báo cáo về vấn đề bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Phê chuẩn việc Hội đồng Chính phủ quy định và ban bố điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân và viên chức Nhà nước. Sau một thời gian thi hành, điều lệ tạm thời đó sẽ được chỉnh lý và bổ sung thành dự án luật bảo hiểm xã hội để trình Quốc hội thông qua.

2- Hội đồng Chính phủ sẽ thoả thuận với Tổng công đoàn Việt Nam về việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội của Nhà nước và quản lý các sự nghiệp bảo hiểm xã hội.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".